Українські скарби

Вівторок, 21.05.2024, 13:41

Вітаю Вас Подорожній | RSS | Чільна сторінка | Статті | Реєстрація | Вхід

Чільна сторінка » Статті » » Біоенергетика

Відична наука про добові ритми в природі

Формування цілісної української особистості та солідарної української нації потребує свідомо організованого щоденного життя у гармонійному поєднанні з ритмами Матінки-Природи, з ритмами і силою часу, закладеними Творцем-Богом в людині. Ці ритми і сила часу найглибше творчо осмислені і донесені до наших днів звичаєвою відичною давньоукраїнською наукою, яка вчить, що цілісна людина постійно – все життя розширює свій кругозір для зростання рівня розвитку духу, волі, душевної (психічної) і фізичної гармонії.

Метою життєвих устремлінь цілісної людини є формування цілісної нації з гідним пошануванням кожної особистості і всього сущого у Всесвіті, з усвідомленням цілісності світу і відповідальності за підвищення рівня свідомості в ньому для еволюційного гармонійного поступу.

Слово "нація” походить від латинського "natio” і означає "народ, плем’я”. Словник іншомовних слів [2] подає його тлумачення: "Нація – народ – це стійка історична спільність людей, яка виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психологічного складу, що знаходить вплив у спільності культури”. Для того, щоб людність і країна в цілому процвітали, розвинуті держави міцно ввели слово "нація” у повсякденне життя і розвивають нації системною громадською освітою, нажаль в Україні цяпровідна гілка освіти не розвивається

Відична наука стверджує, що ми – українці є однією з найбільш давніх історичних спільнот людей з лінгвістичною високорозвиненою мовою й могутньою народною культурою. За всіма ознаками ми здавна є нацією, адже українська відична система знань має 7515-річну неперервну історію, а за деякими джерелами 20-тисячорічну [3,4].

Один з провідних мислителів ХХ ст., засновник Вальдорфської педагогіки та найекологічнішого на даний момент біодинамічного землеробства Рудольф Штайнер у 1925 році на зустрічі з Лесем Курбасом у Мюнхені стверджував, що після закінчення у ХХ ст. домінування греко-римської епохи саме Україна спроможна буде здійснити перехід людства до нової парадигми – духовно-етичної й природовідповідної. Перехід цей здатна забезпечити розвинута по всій країні система громадської освіти.

Греко-римська епоха тривала понад дві тисячі років і прийшлася на найтяжчий період Калі-Юги, коли духовне варварство темних сил, невігластво, ворожнеча і лицемірство частково затьмарило дію сил світла, мудрості, добра і любові, підмінивши знання й Віру-Віду Творця-Бога на релігійні схоластичні догми. Ці передумови призвели до підміни знань Віри-Віди – Правдивого Православ’я давньоукраїнського на релігійні догми, які закривають доступ до знань як простим людям, так і священнослужителям, інтелігенції і панівним верствам суспільства. На нашу думку ці три фактора слугують закриттю знань:

1. Соціальна нерівність жінки.

Цю нерівність в життя народів світу принесли азіатські, семітські та інші кочові племена. У цих племен відсутнє поняття про рівність, вірність подружжя у шлюбі. У кочових племен жінку виховують так, щоб вона матеріальним цінностям віддавала перевагу над духовними — рівністю і вірністю Богоподібної Дружини з Богоподібним Чоловіком. Понад 2 тисячі років в часи грекоримської доби ця жорстока несправедливість підтримувалась і в наш час продовжує підтримуватись патріархальними релігіями, які експлуатують природний Божий дар – Віру, відкидаючи істинну суть Віри – Віду – знання про єдність і взаємозв’язок людини з Творцем – єдиним у Святій Трійці-Триглаві, з силами-енергіями світу, з усіма проявленими та непроявленими світами.

2. Другим фактором є домінування у всіх сферах життя (педагогіці, юриспруденції, медицині та ін.) формального матеріалістичного підходу, який по суті своїй є фрагментарним і неспроможним охопити духовно-етичні Божественні закони Творця.

3. Третім фактором є "варваризація” та уніфікація в системі виховної і освітньої роботи, яка розпочалась понад 2 тисячі років і продовжується в наші дні.

Давні греки не змогли або не мали змоги оволодіти відичними давньоукраїнськими знаннями про основні принципи духовної і матеріальної Природи. Іноземне на грецькій мові – це варварське (дивись Словник іноземних слів [2]).

Зверхність і пихатість, притаманна обмеженості, накинули слову варвар – іноземець негативне значення. В сучасному "варварському”-низькодуховному світі носії ідей глобалізаціїуніфікації в освіті наштовхнулись на масовий супротив народів у яких природний інстинкт самозбереження нації домінує над прагненням до матеріального збагачення. Ці народи з метою збереження нації розвивають освіту на національному грунті.

Перед світанком – сходом Сонця, яке разом з усією Природою життєтворить і несе оновлення, ми отримуємо допомогу досвітніх вогнів, якими для сучасної людини є знання 7515-річного давньоукраїнського відичного звичаєвого Православ’я з осмисленням їх з позиції сучасної методології для оздоровлення всіх сфер життя.

Відична наука про основні принципи духовної і матеріальної Природи

Давньоукраїнські відичні мудреці були самореалізованими цілісними особистостями, яким був відкритий зв’язок між Творцем, людиною і силами-енергіями Всесвіту. Вони пізнали як космічна енергія проявляється у всіх живих і неживих створіннях. Вони осягнули, що джерелом всього сущого є Творець і зв’язок з Ним здійснюється за допомогою Космічної Свідомості, яка проявляється за допомогою Первісного Святого Духа і Божественної Небесної Матері. В українській народній звичаєвій традиції це — Свята Трійця Триглав. У Велесовій книзі [5] Сварога звуть Отцем (Дощ.22) він є першою Іпостассю в Триглаві. У множестеннності "Дана – Леля, Лада, Купала, Зоря, Мати Сва (Небесна Мати), Жива, Берегиня” [6]. Дана є другою Іпостассю в Святій Трійці-Триглаві. Ім’я третьої Іпостасі Сварога визначається за астрономічною таблицею руху Сонця екліптикою і в ту чи іншу зодіакальну епоху головними Іпостасями Сварога є Боги-сил-енергій зимового, весняного, літнього та осіннього сонцестояння [6].

Відична наука стерджує, що дух і душа кожної людини безсмертні. Їх матеріалізація потрібні для зростання рівня свідомості індивідуума, народу й людства в цілому – для еволюційного поступу. За давньоукраїнстькими відами-вірою-знаннями, свідомість – це енергія, проявлена в п’яти основних принципах або елементахсилах: Ефірі (Просторі), Повітрі, Вогні, Воді і Землі, які у кожній людині, в деревах і рослинах проявляються індивідуально. На відміну від дерев і рослин людині дана свобода волі, тому людина отримує духовний, психічний (душевний) і фізичний потенціал через енергію п’яти елементів у відповідності до минулих життів індивідуму і його Роду.

П’ять основних принципів-елементів і їх проявлення в рослинах та людині

Давньоукраїнські відичні мудреці осягнули, що спочатку світ існував у вигляді непроявленої свідомості. Завдяки волі Святої Трійці-Триглава з цієї загальної свідомості проявився беззвучний звук "АУМ”, як тонка космічна вібрація. З цієї вібрації першим виник елемент Ефіру, який поступово почав рухатися і цей рух створив Повітря, яке є рухомим Ефіром. Рух Ефіру сприяв виникненню тертя, яке генерувало теплоту. Частинки теплової енергії з’єднались у форму інтенсивного свічення і з цього світла проявився елемент Вогню.

Від теплоти ефірні елементи розчиняються і розріджуються, проявляючи елемент Води, а при затвердінні вони формують елемент Землі. Так Ефір проявляється в чотирьох елементах: Повітрі, Вогні, Воді і Землі.

Із Землі були створені всі живі тіла, включаючи рослинне і тваринне царства та людину. Земля також міститься в неорганічних субстанціях, які включають в себе царство мінералів. Так вся матерія була народжена з лона п’яти елементів. У всій матерії існують ці п’ять елементів.

Всі п’ять елементів виникають з енергії, яка низходить від Космічної свідомості. Всі п’ять присутні в матерії повсюдно у Всесвіті. Таким чином, енергія і матерія представляють єдиний цілісний початок Творення Світу.

В наш час для подолання екологічних негараздів і всіх інших, які йдуть за ними, ми мусимо осмислити проявлення п’яти елементів в життєдіяльності Землі, Води, рослин і людини.

Давньоукраїнські мудреці промовляють до нас через Упанішади: "Сутністю всіх істот являється Земля. Сутністю Землі являється Вода. Сутністю Води являються рослини. Сутністю рослин являється людина.”

Для того, щоб ми – люди являлись Світу цілісними – поглянемо на устрій цілісних рослин. П’ять частин рослини відображають відповідність структури рослини п’яти елементам-енергіям. Корінь наділений силою Землі. Як в організмі людини, так і в організмі рослини жива сила Землі співіснує з самою щільною структкрою: стебло і гілки співіснують з Водою, листочки – з Повітрям, квіти – з Вогнем, плід – з Ефіром, а насіння містить всі п’ять елементів, вміщуючи в собі потенціал всієї рослини.

Сучасний посівний біодинамічний Календар Марії Тун [7], укладений на основі знань та п’ятидесятирічного досвіту роботи з рослинами на Землі, дає нам змогу пересвідчитись в користі практичного застосування знань про дію Сонця, Місяця, планет Сонячної системи, зоряного Зодіакального кола та п’яти сил-енергій, які по різному впливають на рослини впродовж доби і року. Для отримання найкращого врожаю коренів – потрібно садити і збирати корені та коренеплоди в час максимальної дії сили-енергії Землі. Аналогічно це стосується листя, стебла з гілками, квітів, плодів і насіння. Біодинамічний метод дає змогу (завдяки знанням про максимальну й мінімальну дію в певний час сил-енергій Природи) отримувати екологічно чисті дари Землі та виводити токсичні речовини (хімічні, радіоактивні) із грунтів.

Ці знання потрібні всім любителям квітучих садів і городів та пасічникам, тобто усім нам – українцям – дітям найкращої в світі Землі.

Сучасні біотехнології професора Токійського і Лондонського університетів мікробіолога Ясухіде Такасіми дозволили очистити землі Херосіми і Нагасакі від наслідків радіоактивного забруднення. Це відбулось завдяки комплексному підходу, який полягає у поєднанні сучасних наукових знань із знаннями про дію силенергій Природи. Професор Ясухіде Такасіма обізнаний з відичними знаннями. Він має проект по дезактивізації Чорнобильської зони і відродженню Землі в усіх радіоактивно забруднених місцях України, тому кожен свідомий українець має вивчати відичну науку.

Людина являє собою мікрокосмос, вона є нероздільною частинкою Природи і у ній також представлені п’ять елементів. Ефір в тілі людини проявляється: у роті, носі, шлунково-кишковому тракті, дихальних шляхах, животі, грудній клітці, капілярах, лімфі, тканинах і клітинах. Повітря в тілі людини проявляється багатоманітністю рухів м’язів, пульсацією серця, розширенням і скороченням легень, рухом стінок шлунка і кишковиків. Під мікроскопом ми можемо побачити як клітини також перебувають у ритмічному русі.

Елемент Повітря керує всім рухом центральної нервової системи.

Вогонь в тілі людини керує обміном речовин і метаболізмом, він діє в системі травлення, у сірій речовині клітин мозгу, проявляється в інтелекті. До функцій Вогню відносяться: підтримка постійної температури тіла, процесів травлення і мислення, здатності бачити.

Вода проявляється в секреції шлункового соку і слинних залоз, в слизових оболонках, у плазмі і протоплазмі. Вода є основою життя, вона доносить інформацію до кожної клітини, тому давньоукраїнські мудреці заповіли нам шанувати Воду в Природі оточуючого світу і в людському організмі, славлячи Дану, яка дарує Живу Воду Життя.

Земля утримує все живе і неживе на своїй поверхні, створюючи умови для існування життя на живій Землі. Ми були свідками того, що в тих селах Теребовлянського р-ну Тернопільської обл., у яких бились релігійні громади у 1992 р., пройшов сильний смерч. Смерч обійшов ті села, у яких люди шанобливо ставились один до одного.

В організмі людини елемент Землі впливає на кістки, хрящі, нігті, м’язи, сухожилки, шкіру і волосся.

Всі п’ять елементів проявляються у функціях п’яти відчуттів людини, так як і в її фізіології. Вони безпосередньо мають зв’язок із здатністю людини сприймати оточуючий світ. Через органи відчуттів ці п’ять елементів створюють зв’язок з відповідними функціональними діями сенсорних органів. Основні елементи – Ефір, Повітря, Вогонь, Вода і Земля мають зв’язок зі слухом, осязанням, зором, смаком, нюхом, з усіма діями людини.

Давньоукраїнські мудреці осягнули, що ці п’ять першоелементів беруть початок з чистої Космічної Свідомості, тому вони вказали шлях кожній індивідуальності як привести дух, душу і тіло до гармонії з найвищою Свідомістю.

Прояв дії сил-енергій в Природі

"Вода – намісник Бога

на Землі.”

Ю.А.Андреєв [8]

Друга Іпостась Творця – Небесна Мати – Велика Мати Природи завдяки Божественній волі Творця творить всі форми у Всесвіті – всю Матерію видимого та невидимого Світу. Проявлення Творення відбувається за допомогою трьох основних принципів:

1) світла, гармонії, сприйняття, розуму;

2) енергії, активності, неспокою, емоційності;

3) інертності, протидії, темноти.

Ці три основні принципи повсякчас проявляються у Природі та людині через дію п’яти сил-енергій: Ефіру, Повітря, Вогоню, Води, Землі.

В наш час на початку переходу нашого українського народу та людства в цілому до життя за принципами світла, гармонії, сприйняття, чесності та розуму на заміну патріархальним догматичним релігіям повстає доба знань Віри-Віди. Це проявляється в усіх сферах духовного і наукового життя. Тому твердження: "Сутністю Землі є Вода” стає зрозумілим, якщо ми ознайомимось з висновками японського вченого Масару Емото [9], який вивчає вплив інформаційних чинників на структуру Води і через Воду на всі форми життя на Землі. Він довів:

1. Життєстверджуючі думки і слова людей "любов”, "спасибі”, "дякую”, "кохання” ідеально структурують Воду і Вода стає лікувальною.

2. Слова здатні безпосередньо впливати на біологічні структури.

3. Свідомість людини сильніше впливає на матеріальне буття, ніж реальні дії.

4. Процес вдосконалення структур спирається на любов (милосердя, співчуття) та вдячність.

5. З надр Землі витікає ідеально структурована Вода, кристали стародавнього антарктичного льоду також мають ідеальну структуру.

Це слугує доказом того, що Земля володіє негентропією – прагненням до самовпорядкованості. Такими властивостями володіють лише живі біологічні об’єкти. Тобто давньоукраїнські мудреці славили й шанували рідну Землю, величали її Матір’ю свідомо розуміючи, що вона – живий організм, який береже й захищає всі живі істоти.

Вода сприймає інформацію набагато сильніше ніж людина. Вона миттєво засвоює та відображає суть думок і слів незалежно від того на якій Земній мові вони висловлені. Більше того: мовою по відношенню до Води є макож музична мова, передача повідомлень з допомогою електромагнітних коливань, передача змісту за допомогою всіх предметів-творів мистецтва, ужиткових речей, написів усіма мовами, а також ієрогліфами. Вода є ідеальним середовищем для сприйняття інформації.

В 2003 році в Росії пройшов успішний захист докторської дисертації присвяченої доказовості існування пам’яті Води. Дисертація була захищена в Інституті медико-біологічних проблем РАН Станіславом Зеніним, який за освітою є фізиком, також він отримав фахові знання з хімії й біології, та написав і захистив кандидатську з хімії та докторську з біології. На думку Зеніна Вода – це речовина, яка знаходиться у інформаційно-фазовому стані, який дозволяє Їй приймати та передавати інформацію.

Швейцарські вчені [8] підтвердили роботи Зеніна.

Біологи [8] довели, що Вода не тільки живить живі організми, Вона розносить по ньому інформацію.

В Україні у 7514 році (2006) ЗАТ Аудиторська фірма "Де Візу” спільно з українським інститутом екології людини провела дослідження з вивчення впливу на Воду живопису, надто такого, який відображає національні українські строї, звичаї та свята. У музеї Івана Гончара, біля його полотен, відібраних для календаря на 7515 рік (2007) [10] була залишена на 24 години чиста питна Вода у скляному посуді. Потім з цієї Води в Інституті екології людини у м.Києві отримали твердотільні структури, які дослідили з допомогою оптичного мікроскопу та сфотографували. Дослідження показали, що картини І.М.Гончара завдяки позитивній спрямованості художника та вишивальниць, строїв, символам вишивки та оздоровчій дії української пісні, якою супроводжувався процес вишивання, сприяють нормалізації структури Води до внутрішньоклітинної Води здорового організму, тобто діють оздоровче.

В 7515 році (2007) завідувач відділу біоінформатики Українського інституту екології людини Ткаченко В.А. розробив метод активізації питної Води, який покращує біоенергетичні та структурні характеристики питної Води, тому цей метод (на думку проф. Курика М.В.) може бути використаний для додаткового підвищення якості питної Води по відношенню до властивостей внутрішньоклітинної Води організму людини.

Проявлення Триєдності світу в людині

Основні елементи-сили – Ефір, Повітря, Вогонь, Вода і Земля проявляються в тілі людини як фундаментальний принцип Триглава-Трійці. Ефір і Повітря створюють повітряну субстанцію тіла. Вогонь разом з Водою проявляються вогняною субстанцією в тілі. Земля з Водою створюють водянисту субстанцію тіла.

Ці три субстанції визначають всі біологічні, психологічні і фізіологопатологічні функції тіла, розуму і свідомості. Вони визначають конституцію кожного індивідума, а їх гармонійне або дисгармонійне поєднання закладається при зачатті.

Люди мають одно, дво або рідко – трьохскладову конституцію тіла – це вчителі нації, яких Творець-Бог щедро наділяє талантом, але з яких багато спитають.

Комбінація елементів-сил, які присутні в тілі при народженні, визначає задатки людини та витривалість і залишаються постійними. Однак комбінація елементів, які управляють довготривалими фізіопатологічними змінами у тілі, змінюється в залежності від змін зовнішнього середовища. У відичній медицині основний принцип оздоровлення полягає в тому, що людина може протидіяти змінам зовнішнього середовища змінюючи харчування і звички на звичаєві – корисні.

Проявлення Триєдності світу в добових ритмах Природи

Три субстанції-енергії – є проявленням Триєдності світу як в людині, так і в добових ритмах часу і в Природі в цілому. Збільшення або зменшення повітряної, вогняної і водянистої субстанції в тілі людині залежить від добової циклічної дії цих трьох субстанцій.

Вранці від сходу Сонця до десятої години – час активної дії водянистої субстанції, яка об’єднує енергії-сили Землі і Води, які дають людині вранці енергію та свіжість і одночасно невелику важкість. Потрібно очищати організм, вживати рідину і не тяжку їжу.

З десятої години ранку до чотирнадцятої години активно діє вогняна субстанція. Люди відчувають легкість, теплоту і голод. Потрібно вживати рідину і білкову їжу (український червоний борщ з кольоровою квасолею, або сочевицю, інш.).

З чотирнадцятої години до вісімнадцятої – активність переходить до повітряної субстанції. Люди почувають себе активними, легкими і гнучкими.

Щоб зберегти легкість, потрібно пити воду або трав’яні чаї і вечеряти не пізніше 17-18 години.

З 18 до 22 години – ритм доби повертає до активності водянисту субстанцію з домінуючими енергіями-силами Землі і Води, які дають схильність до інерції і розслаблення. В цей час потрібно прогулятися на свіжому повітрі, потім очистити тіло оліями і водою і до 22 години лягти спати.

З 22 години до 2 години ранку – час максимальної дії вогняної субстанції, коли відбувається розподіл і засвоєння живильних речовин та регенерація організму.

З 2 години ранку до сходу Сонця активність набирає повітряна субстанція з енергіями-силами Ефіру і Повітря, які породжують рух, пробудження. Потрібно вставати до сходу Сонця, проводити очищення духовне і фізичне.

Ритм і час – це аспекти Творця-Бога, який контролює все в цьому світі. Якщо ми ухиляємось від дотримання природних добових ритмів, тоді ми страждаємо. З 22 до 24 години відновлюється нервова система людини і якщо ми в цей час не спимо, то нервова система виснажується.

Сонце піднімає оптимістичну людину з 4 до 5 ранку, з 5 до 6 години встають ті, у кого є серйозні відповідальні справи, з 6 до 7 – ті, які наздоганяють час, а з 7 до 8 – ті, які несвідомо втрачають силу життя і час.

Отже відхід від природних ритмів ослабляє людину і віддаляє її від цілісності.

В наш час в Індії – країні відичного способу світосприйняття початок доби відраховують зі сходу Сонця і це оздоровляє та гармонізує життя людей з добовими ритмами Природи, сприяє швидкому подоланню пост-колоніальних проблем. В Конституції Індії вказано, що Індія будує національну державу, тому народ обрав свідомих депутатів Парламенту, які прийняли закони, що заохочують повернення в Індію молодих заробітчан. І молоді індуси масово повертаються на Батьківщину. Для повернення на Батьківщину нашої української молоді нам необхідно:

1. Впровадити системунаціональної громадської освіти.

2. Трансформувати з допомогою науки релігійні культи на відичну екологічну систему знань, яка розтлумачить молоді, що кожен зможе творити релігійні "чуда”, очищаючи і підносячи свою свідомість до рівня Божественного – гармонійного з усіма людьми і Природою.

3. Залучати молодь до життя без алкогольно-наркотичних засобів через вилучення їжі насилля і впровадження здорового способу життя-буття за звичаєвою традицією.

Висновки

1. Добові природні ритми існують в незалежності від людини, тому для становлення здорової нації потрібно кожному впорядкувати свій добовий ритм і вставати вранці до 6.30.

2. За прикладом Китаю, у якому відсутні вечірні ресторани, потрібно формувати здоровий відичний спосіб життя з малечку.

3. Формування духовно, психічно (душевно) і фізично здорової, цілісної нації розпочати з впровадження громадської освіти українською мовою для всіх верств громадян.

4. Впроваджувати в педагогічну, медичну, сільськогосподарську, екологічну системи освіти знання відичної науки на основі сучасної методології.

5. Розробити етно-екологічні програми по оздоровленню дітей.

6. За прикладом Вальдорської педагогіки, для подолання соціальних негараздів – суїциду, бідності чесних і шахрайства багатих необхідно ввести в освітні програми відичне поняття відповідальності нащадків перед Творцем-Богом за думки, слова і дії предків. Це захистить суспільство від неправедності.

7. Відична медицина завдяки цілісності сприйняття людини та світу дає змогу кожному оздоровитися.

8. Для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та інших екологічних негараздів ми маємо впроваджувати біотехнології японського вченого Ясухіде Такасіма і біо-динамічне землеробство.

9. Інформувати громадськість про основні принципи відичної науки і про дію п’яти енергій в Природі та людині.

10. Сприяти свідомому ставленню до Землі як до живої істоти, якою неприпустимо торгувати.

11. Створити постійно діючий лекторій за матеріалами конференцій "Буття українців” та актуальними публікаціями Василя Триліса, Анатолія Кондратьєва, Волелюба Добжанського, Галини Лозко, Любов Саннікової, Вадима Мицика та інш.

12. Відроджувати в суспільстві приоритет родини, Роду, народної педагогіки, яка твердить, що питущий не мислить, а мислячий не п’є алкогольні напої.

Література

1. Володимир Шаян. Віра предків наших. – Гамільтон – Канада, 1987, 893 с.

2. Словник іншомовних слів. – Київ. Наукова думка. 2000,662 с.

3. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції "Буття українців”. Історія Землі нашої. – Київ. АПАКФ, 2007, 280 с.

4. Комнацький П.І. Занедбана спадщина.– Рівненська обл., Володимирець, 2005, 33 с.

5. Велесова книга: духовний заповіт предків.– Київ: Велес, 2004, 255 с.

6. Анатолій Паньков, Василь Барладяну-Бирладник. Релігія і Боги Давньої Русі-України.–Одеса: Юридична література, 2004, 205 с.

7. Мария Тун. Посевные дни. –Санкт-Петербуг. Серебряный век. 2006. – 64 с.

8. Юрий Андреев. Вода – намесник Бога на Земле. – Санкт-Петербург. Питер. 2007. 317 с.

9. Масару Эмото. Тайная жизнь воды. –Минск. ООО Харвест. 2006. 519 с.

10. ЗАТ Аудиторська фірма "Де Візу”. Київ. 7515 рік (2007), 13 с.

11. Кондратьєв А.І. Відо-Вістичне Православ’я Русі-України. — Київ: Русь, 2003, 460 с.

12. Волелюб Добжанський. Дивовижний звичай.–Київ: НДЕІ — 2005, 84 с.

13. Галина Лозко. Пробуджена Енея.–Харків: ППДив.2006, 463 с.

14. Мицик В.Ф. Священна Країна хліборобів. Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць.– Київ: Пульсари, 2006, 261 с.

Виготовлення хліба на оздоровчій заквасці

Тим, хто зберіг жайворонка, отриманого 24 березня 7515 року на конференції "Буття українців”:

розмочити шматочок тіста у воді та додати 200 г житнього борошна і 150 г теплої води, розтерти до однорідної маси дерев’яною ложкою і поставити в тепле місце на 3 дні. Через 3 дні додати знов 200 г житнього борошна і 150 г води. Через 2-3 дні відділити 50-100 г готової закваски для виготовлення хліба, який можна споживати 1 раз через 14 днів, а до 350 г закваски додати (30°С) теплої води, 25 г морської або кам’яної солі і 700 г житнього борошна.

Вимішувати тісто, розтягуючи його (не роздавлюючи) 30 хвилин.

Дати тісту постояти 30 хв. і відділити кусень для нової закваски. Викласти тісто у форми і поставити у тепле місце на 4-5 годин, коли тісто підніметься вдвоє – випікати в духовці (t°~ 250°C).

Час випікання 1-2 години для 1 кг хліба. В духовку поставити посуд для зволоження повітря і кращого випікання хліба.

Рідку закваску зберігати внизу холодильника (t°~ 4-10°C).

СМАЧНОГО!!!

Грицай М.П.,

завідувач відділу

Українського інституту екології людини
Категорія: Біоенергетика | Додав: Росава (30.03.2011) | Автор: Грицай М.П.
Переглядів: 6808 | Коментарі: 2 | Теги: біоенергетика людини | Рейтинг: 5.0/1
Переглянути схожі матеріалиВсього коментарів: 2
0  
1 ХОРС   (31.03.2011 15:26) [Матеріал]
Цікава стаття, вірніше підбірка...

0  
2 kim-ua   (31.03.2011 17:52) [Матеріал]
Стаття не просто цікава, а на мій погляд надзвичайно корисна і з"вилася вона не випадково... саме зараз у цей переломний час треба замислитися про принципи духовної і матеріальної Природи...


dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Ім'я *:
Email:
Код *:

Розділи сайтуЦікаві матеріали

Легенди та відкриття обручки
Від Карпат по Кубань чути голос "Повстань!" Генерал Шкуро

З книгосхову

КОЗАЦЬКА МЕДИЦИНА. Анатолій Пастернак

Пошук по сайту     

Матеріали, що спонукають до роздумів

Мапа гостей

        free counters

Статистика

Наша кнопка

             Українські скарби. Духовна культура, міфи та легенди, історія, народна медицина...
    [Отримати код кнопки]

Друзі сайту

ЗНАТИ ЩОБ РОЗУМІТИПравий Портал Донеччини ВОРОХОБНИК: портал українців Луганщини «Сонячний зайчик» – газета дитячої творчості та спілкуваннякарате-до Червоноград-Сокаль Наше-Рідне Славянский информационный каталог Слово наше рідне - слово українське Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняКняже Місто «Незборима нація» – видання історичного клубу «Холодний яр» Aгітаційно-пропагандивний ресурсІсторична Спадщина Антії-Руси-України Родинне Дерево нашої землі Рукотвори - скарбниця майстрів Мистецька крамниця Український національний інтернет-портал «Аратта. Вікно в Україну» решта наших друзів >>>

Пиши українськоюУкраїна у нас одна