Українські скарби

Середа, 30.09.2020, 05:26

Вітаю Вас Подорожній | RSS | Чільна сторінка | | Реєстрація | Вхід

Чільна сторінка » А-ба-ба-га-ла-ма-га » Слововживання
19:46

Уникаймо неправильного слововживання

Сьогоднішню нашу розмову про норми сучасної літературної мови почнемо з вислову геніального Миколи Гоголя, який уважав, що зі словом треба поводитися чесно. То чому ж дозволяємо собі легковажити зі словесними образами дійсности, створюючи предивні покручі під впливом чужомовної традиції чи просто через невігластво, небажання ще й ще раз погортати сторінки словників та довідників? Спробуймо привернути увагу шановних читачів хоча б до найчастіших випадків порушення лексичної норми, коли слово вживають у не властивому йому значенні, у невідповідному контексті або ж калькують.


* * *
Типову помилку слововживання зроблено в реченні Пропоновані підходи до оцінки ефективности розглянути на багаточисельних прикладах практичної діяльности українських підприємств. Автори переклали російське слово многочисленный двома, на перший погляд, українськими словами, яких насправді не існує в словниках. Замість них потрібно вживати слово численний, яке в наведених реченнях матиме значення «наявний у великій кількості»: Пропоновані підходи до оцінки ефективности розглянуті на численних прикладах практичної діяльности українських підприємств.

* * *
У реченні Наукоємні галузі промисловости поступово втрачають ведучих спеціалістів, що переорієнтовуються на бізнес автор, очевидно, хотів назвати спеціалістів найкращими, такими, знання яких є вагомими для розвитку промисловости. Проте помилка полягає в тому, що для передавання цього значення в літературній мові існує нормативний прикметник провідний, отож речення потрібно оформити так: Наукоємні галузі промисловости поступово втрачають провідних спеціалістів, що переорієнтовуються на бізнес. Провідними будуть також установа, університет та й самі галузі промисловости. Часто згадане слово ведучий (або, як варіант, головуючий) вживають як іменник на позначення особи, яка головує на якомусь офіційному заході. Запам’ятайте, що вживання сполук на зразок ведучий засідання, зборів або головуючий на зборах, на засіданні є ненормативним, замість них потрібно використовувати словесні формули голова засідання, зборів, а ведучий може бути у програмі, шоу чи концерту.


* * *
Подані далі речення об’єднує помилкове вживання дієслова зводитися: Консультаційна робота з клієнтами не повинна зводитися до формальних зустрічей за графіком та Дискусія на конференції звелася до обговорення двох аспектів проблеми. У сучасній мові існують більш точні засоби для вираження значення «обмеження чимось незначним, спрощення чогось» — це дієприкметник обмежений або дієслово обмежуватися у 3?й особі однини чи множини. Тому правильними будуть варіанти Консультаційна робота з клієнтами не повинна обмежуватися формальними зустрічами за графіком та Дискусія на конференції обмежилася обговоренням лише двох аспектів проблеми. Якщо вам потрібно «визначити суть чого-небудь (поняття, функції, явища тощо)», не помилитися дасть змогу вживання сполуки полягає в тому замість зводитися: Суть завдання звелася до визначення складників політики управління державним боргом — Суть завдання полягає в тому, щоб визначити складники політики управління державним боргом.


* * *
У реченні Суспільні товари пов’язують, з одного боку, колективні потреби, з іншого боку, — податкову й бюджетну політику держави автор використав часто вживану парну конструкцію з одного боку — з другого боку, проте з типовою помилкою. Значення цієї конструкції полягає в «зіставленні двох фактів, двох явищ, наявність одного з яких передбачає наявність другого». Якщо потрібно щось протиставити, тоді правильно буде вжити цей, такий — інший: У нього такий погляд на цю проблему, опонент має інший. Отже, правильним є варіант речення Суспільні товари пов’язують, з одного боку, колективні потреби, з другого боку, — податкову й бюджетну політику держави. Не забувайте, що останнє слово можна не повторювати, але при цьому правильно розставляйте розділові знаки: З одного боку, це період оновлення підходів та напрямів пошуків, а з другого — корінний злам у суспільстві.

* * *
У дослідженні зустрічається певна кількість цитат, що не мають відповідних покликань. Такі зауваження часто можна побачити в рецензіях на наукові роботи чи у відгуках про них. Зверніть увагу на те, що зустрічі можуть і повинні відбуватися між друзями, між колегами, а ось у самому дослідженні недоліки можуть тільки «траплятися, бути наявними»: У курсовій роботі трапляється певна кількість цитат, що не мають відповідних покликань.


* * *
У реченні Жоден покупець чи продавець не має великого впливу на існуючу ринкову ціну автори використали слово існуючий у значенні «істинний, такий, що насправді існує». Проте в сучасній практиці слововживання це значення потрібно оформлювати нормативними словами дійсний, чинний чи справжній — залежно від контексту: Жоден покупець чи продавець не має великого впливу на справжню ринкову ціну. Окреме значення «який має законну силу, повноважний у чомусь» виражають синоніми дійсний та чинний, як-от у реченнях Чинні (дійсні) повноваження штабного персоналу обмежені правом планувати, радити, рекомендувати, але не наказувати або У школі внесено зміни в чинну технологію оцінювання знань.


* * *
У реченні Мова йдеться про прибуток як узагальнений показник ефективної діяльности підприємства автор помилився, уживаючи типовий вислів зі значенням «розповідається, говориться про щось». Насправді тут сталося накладання двох близьких за значенням висловів мова йде та йдеться. Запам’ятайте, що правильними будуть речення: Мова йде про прибуток як узагальнений показник ефективної діяльности підприємства або У статті йдеться про стан та перспективи впровадження нової концепції реклами.


* * *
Коли ви в тексті прагнете визначити зміст ключового поняття та ще й повинні обрати для цього точний термін, інколи помилково наділяєте його певними рисами. Проте пам’ятайте, що в українській мові слово наділений уживають у значенні «виділений комусь для користування, подарований». Тому згадане словосполучення з погляду норми потрібно оформити так: терміну властиві певні значення, терміну притаманні певні значення, для терміна характерні певні значення, цей термін має певні значення.


* * *
У цьому реченні автор теж намагався визначити суть поняття «структура управління», проте неправильно використав для цього слово розцінюється: Структуру управління розцінюю як упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів. В українській мові наявні інші дієслова, що мають значення «оцінюється, сприймається кимось». Тому вживайте вважають, кваліфікують, визначають, тлумачать, сприймають, і тоді речення матиме нормативну форму: Структуру управління кваліфікую (тлумачу, сприймаю, визначаю) як упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів.


* * *
У реченнях Думки вчених щодо відтворення й використання природного потенціалу в цілому співпадають або Ці урочисті події співпали з початком нового навчального року припустилися типової помилки, адже їх автори скалькували російське слово совпадать. В українській мові відповідником є дієслово збігатися, у якому наявні кілька відтінків значення, зокрема «це те, що відбувається одночасно, є однаковим, має той самий напрям, місцезнаходження». Тому наведені речення потрібно записати так: Думки вчених щодо відтворення й використання природного потенціалу в цілому збігаються або Ці урочисті події збіглися з початком нового навчального року.

* * *
Для індивідуалізації спілкування у різних сферах сучасної комунікації, пошуку вирішення конкретних питань її учасники потребують діалогу. У вищій школі, наприклад, для налагодження діалогу між викладачем і студентом однією з форм уважають консультації. Тож як правильно назвати спеціальне таке заняття: консультативним чи консультаційним? Насправді слово консультативний може означати лише об’єкти чи суб’єкти з дорадчими правами, тому нормативним буде речення на зразок На фірмі відбулася консультативна нарада з питань розподілу повноважень. «Той, що стосується або призначений для консультації», має бути консультаційним. Отож потрібно складати графік проведення консультаційних занять зі студентами або призначати консультаційні зустрічі з питань реорганізації виробництва.


* * *
У текстах різних стилів авторові потрібно або самому висловлювати певні припущення, або оцінювати ступінь істинности гіпотез інших авторів, зокрема науковців. З цією метою часто вживають прислівники скоріше за все, скоріше всього, швидше всього, швидше за все, більше всього, більше за все: Для консолідації факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємств, скоріше за все, найбільш ефективним є використання ними механізму інтеграції. Проте на позначення «вірогідности припущення» доцільніше використовувати прислівники найімовірніше, найвірогідніше як вставні слова: Для консолідації факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємств, найвірогідніше, ефективним буде використання ними механізму інтеграції. Якщо потрібно висловити меншу впевненість у чомусь, варто використовувати слова мабуть, певно, очевидно: Існування численних і високовартісних умовних зобов’язань, очевидно, впливає на фінансову спроможність держави.


* * *
У сучасній практиці вживання цих слів можна помітити цікаву тенденцію до взаємозамінности. Традиційно напрямок ми використовуємо, коли йдеться про лінію (вияв) фізичного руху на невеликі відстані: рухатися в напрямку до університету. Словом напрям, як правило, позначаємо абстрактні поняття — шлях розвитку, ідейну спрямованість, рух, течію в певній сфері людської діяльности (напрям економічної діяльности, нові напрями розвитку науки) або ж визначену лінію руху (рухатися в напрямі на схід). У діловому й науковому спілкуванні більш уживаним є слово напрямок, хоча в словосполученні напрям підготовки спеціаліста правильним буде вживання слова напрям, як і в реченні У разі одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання зберігають засвідчені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього.


* * *
Часто нам потрібно наголосити на спеціальному призначенні чогось, виокремлюючи щось із ряду однорідних предметів чи явищ. І цього разу вживаємо, здавалося б, звичне слово частковий: Робота із значною кількістю невеликих класів дає змогу планувати та аналізувати часткові маркетингові експерименти. Проте це помилка, оскільки прикметник частковий позначає, перш за все, те, що стосується частини чого-небудь, може бути протиставлене чомусь загальному, повному. Тому в поданому реченні потрібно вжити прикметник окремий: Робота зі значною кількістю невеликих класів дає змогу планувати та аналізувати окремі маркетингові експерименти або Для перерахунку грошей було створено окремий рахунок або Окремі (тобто відділені) фірми ігнорують вимоги податкового законодавства.
Для слова частковий традиційною є сполучуваність на зразок часткові завдання, часткові можливості. І ще варто пам’ятати, що часткові відповіді на важливі питання не завжди сприятимуть досягненню успіху.


Отже, будьте уважними зі словом та його оточенням, а не помилитися вам, як завжди, допоможуть:
Довідник з культури мови: Посібник / [С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Вища школа, 2005. — 399 с.
Культура української мови: Довідник / [С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін.]; за ред. В. М. Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.
Культура мови на щодень / [Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Довіра, 2000. — 169 с.
Словник-довідник з українського літературного слововживання / [Авт.?уклад. Головащук С. І.]. — К.: Наук. думка, 2004. — 448 с. — (Серія «Словники України).

Лариса КОЗЛОВСЬКА

За матеріалами газети "Українське слово"

Категорія: Слововживання | Переглядів: 7691 | Додав: Росава | Теги: русизми, українська мова, говоримо правильно, антисуржик, А українською кажуть так, пишемо правильно
Всього коментарів: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Ім'я *:
Email:
Код *:

Розділи сайтуЦікаві матеріали

"Великий потоп"
Домоткане льняне полотно

З книгосхову

МАЛИНОВИЙ КЛИН. Дмитро Білий

Пошук по сайту     

Матеріали, що спонукають до роздумів

Мапа гостей

        free counters

Статистика

Наша кнопка

             Українські скарби. Духовна культура, міфи та легенди, історія, народна медицина...
    [Отримати код кнопки]

Друзі сайту

ЗНАТИ ЩОБ РОЗУМІТИПравий Портал Донеччини ВОРОХОБНИК: портал українців Луганщини «Сонячний зайчик» – газета дитячої творчості та спілкуваннякарате-до Червоноград-Сокаль Наше-Рідне Славянский информационный каталог Слово наше рідне - слово українське Дух Волі - суспільно-політичне інтернет-виданняКняже Місто «Незборима нація» – видання історичного клубу «Холодний яр» Aгітаційно-пропагандивний ресурсІсторична Спадщина Антії-Руси-України Родинне Дерево нашої землі Рукотвори - скарбниця майстрів Мистецька крамниця Український національний інтернет-портал «Аратта. Вікно в Україну» решта наших друзів >>>

Пиши українськоюУкраїна у нас одна